10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


อิสลามศึกษา

อิสลามศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


จำนวนผู้เข้าชม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีทันสมัย และหลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ และทักษะชีวิต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดี ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และเสริมสร้างทักษะเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

การพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะแนวทางการเรียนรู้คู่คุณธรรมทางทักษะวิชาชีพ

เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม น้องนำเศรษฐกิจพอเพียง

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา