10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย


อิสลามศึกษา

อิสลามศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebookข้อมูลสารสนเทศ

 

 

 ข่าวสารการศึกษา


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter


จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นวิทยาลัยของมูลนิธิสาธรณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มีชื่อเป็น "CHIANGRAI TECHNOLOGY AND VOTIONAL COLLEGE" เปิดการสอนประเภทอาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถรับนักเรียน นักศึกษาเรียนได้สูงสุด 4,500 คน ตั้งอยู่บ้านมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เลขที่ 838 หมู่ 1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เครื่องหมายของวิทยาลัยคือ รูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช โดยมีปรัชญาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเชียงราย คือ "เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" โดยให้มีความหมายดังต่อไปนี้

"เทคโนโลยี" วิทยาลัยแห่งนี้ เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะส่งเสริมให้ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง จึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ครู บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและประกอบอาชีพได้

"เน้นคุณธรรม" วิทยาลัยได้ ตระหนักถึงความเป็นจริงว่าหากบุคคลขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแล้ว บุคคลนั้นย่อมหาความเจริญได้ยาก วิทยาลัยฯ จึงมุ่งเน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูจิตใจของนักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตสำนึก และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรม ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรมเพื่อดำรงตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

"น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" วิทยาลัยแห่งนี้ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ รวมทั้งได้สอดแทรกลงไปในเนื้อหารายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข


ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ


โทรทัศน์เพื่อการศึกษา